Overview

We just started "Vientiane Blue" Project from Laos to the world.
The following is our business concept.
”Look up to the sky when you come to Laos. We named the beautiful blue sky of nature-rich Laos as “Vientiane blue”.
Under the blue sky of Laos, we gently grow butterfly peas with no pesticide, no chemical fertilizer, and carefully harvest the blue blooms.
In Vientiane, we produce fine blue powder with Japanese technology from the dried blue blooms. Blue is a noble, calming and happy color.
We will introduce the souvenirs of Blue Sweets using blue butterfly pea flowersfrom Laos to the world."

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ "ວຽງຈັນສີຟ້າ" ຈາກປະເທດລາວອອກສູ່ທົ່ວໂລກ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.
"ແນມເບິ່ງທ້ອງຟ້າເມື່ອທ່ານມາເຖິງປະເທດລາວ.
ພວກເຮົາຕັ້ງຊື່ຕາມສີທ້ອງຟ້າທີ່ສວຍງາມຂອງປະເທດລາວທີ່ອຸດົມສົມບູນເປັນ"ສີຟ້າວຽງຈັນ".
ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າສີຟ້າຂອງລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ປູກດອກອັນຊັນທີ່ປອດຢາປາບສັດຕູພືດ, ປອດຝຸ່ນເຄມີ, ແລະ ຜ່ານການເກັບກ່ຽວຢ່າງລະມັດລະວັງຈຶ່ງໄດ້ມາເປັນດອກໄມ້ສີຟ້າ.
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາຜະລິດຝຸ່ນສີຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈາກດອກໄມ້ສີຟ້າ(ອັນຊັນແຫ້ງ).
ສີຟ້າແມ່ນສີທີ່ສະຫງ່າ, ສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.
ພວກເຮົາຂໍແນະນຳຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ເປັນເຂົ້າຫນົມຫວານສີຟ້າທີ່ໃຊ້ດອກອັນຊັນຈາກປະເທດລາວໄປເຖິງທົ່ວໂລກ.

เราเพิ่งเริ่มต้นโครงการ “เวียงจันทน์บลู” จากประเทศลาวสู่โลก ต่อไปนี้เป็นปรัชญาธุรกิจของเรา”
เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเมื่อคุณมาถึงปร
ะเทศลาว เราตั้งชื่อท้องฟ้าสีครามของล
าวที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ
เป็น “เวียงจันทน์สีฟ้า” ภายใต้ท้องฟ้าสีครามของลาวเราค่อยๆปลูกดอกอัญชัน
โดยไม่มีสารกำจัดศัตรูพืชไม่มีปุ๋ยเคม
"และเก็บเกี่ยวดอกไม้อย่างระมัดระวัง
ในเวียงจันทน์เราผลิตผงสีฟ้าละเอียดด้
วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นจากดอกอัญชันแห้ง
สีน้ำเงินเป็นสีที่สง่างาม สงบเงียบและมีความสุข
เราจะแนะนำของที่ระลึกของหวานสีฟ้าโดยใช้ดอกอัญชัน จากลาวสู่โลก”

私たちは、ヴィエンチャンブルー プロジェクトをラオスから世界に向けて発信します。
私たちのビジネスの概要は、
「ラオスに来たら、青い空を見上げてください。
私たちは、ラオスの美しい青い空をヴィエンチャン・ブルーと名付けました。
ラオスの青い空の下で、無農薬無化学肥料にて、バタフライピーの花を栽培し、丁寧な手摘みで花を収穫しています。
私たちは、ヴィエンチャンで、バタフライピーの青い花を利用し、日本技術で青い天然粉末を生産しています。
青は、高貴で、安全で、幸せな色です。」
私たちは、バタフライピーの花を利用した青いお菓子をお土産として、ラオスから世界に向けて発信します。

我们刚刚开始“万象之蓝”项目—从老挝到全世界。
我们的经营理念是“当你来到老挝时,请抬头仰望天空。
我们称这充满天然能量的老挝美丽蓝天为万象之蓝”。
在这片老挝的蓝天下,我们精心地培育着蝶豆花,不使用农药、化肥,在采收其蓝色花瓣时更是小心翼翼。
在万象,我们以先进的日本科技,使用这些干燥的蓝色花瓣,生产出优质的蓝色粉末。
蓝色象征高贵、平静与幸福。
我们期待将这用蓝色蝶豆花制作的蓝色甜品纪念品从老挝传播到全世界。

개요
우리는 라오스에서 세계를 향한 프로젝트인 “비엔티안 블루”(Vientiane Blue)를 시작했다.
다음은 저희 사업 개념이다.
라오스의 푸른 하늘아래, 살충제나 화학비료를 사용하지 않고 부드럽게 나비 완두콩을 재배해서 조심스럽게 푸른 꽃을 수확한다.
비엔티안에서 우리는 일본기술로 건조된 푸른 꽃으로 고운 푸른 분말을 생산한다. 푸른색은 고귀하고 차분하며 행운을 의미한다.
라오스에서 전 세계로 푸른 나비완두콩 꽃으로 만든 블루 스위트 기념품을 소개한다.

Vientiane Blue Products

There are 4 kinds of "Vientiane Blue" products at Haven duty free shop.
*Blue Chocolate
*Blue Sake
*Blue Candy
*Blue Herbal Tea
These blue products are natural color cultivated from butterfly pea flowers in Laos (Suburbs of Vientiane and Pakse).
The blue color is that calls happiness, which is the best for souvenirs.

ມີ 4 ຜະລິດຕະພັນ "ວຽງຈັນສີຟ້າ" ທີ່ຮ້ານປອດພາສີຮາເວັ່ນ(Haven).
* ຊ໋ອກໂກແລ໋ດສີຟ້າ
* ເຫຼົ້າສີຟ້າ
* ເຂົ້າຫນົມອົມສີຟ້າ
* ຊາສະຫມຸນໄພສີຟ້າ
ຜະລິດຕະພັນສີຟ້າເຫລົ່ານີ້ແມ່ນສີທໍາມະຊາດທີ່ປູກຈາກດອກອັນຊັນໃນປະເທດລາວ
(ເຂດຊານເມືອງວຽງຈັນແລະປາກເຊ).
ສີຟ້າແມ່ນເອີ້ນວ່າຄວາມສຸກ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງຂອງທີ່ລະນຶກ.

มีผลิตภัณฑ์ "เวียงจันทน์ บลู" 4 ประเภทที่ร้านปลอดภาษีของฮาเว่นดิวตี้ฟรี (Haven)
* ช็อคโกแลตสีฟ้า
* สาเกสีฟ้า
* แคนดี้สีฟ้า
* ชาสมุนไพรสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์สีฟ้าเหล่านี้เป็นสีธรรมชาติที่ได้จากดอกอัญชันเพาะปลูกในประเทศลาว
(ชานเมืองเวียงจันทน์และปากเซ)
สีฟ้าคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับของที่ระลึก

ヴィエンチャン・ブルーの商品は、4種あり、ヴィエンチャンの免税店で販売しています。
*青いチョコレート
*青いお酒
*青いキャンディ
*青いハーブ茶
です。
青い色は、ラオスで栽培されたナチュラルなバタフライピーの天然の青い花の色です。
(花の栽培は、ヴィエンチャン及びパクセー郊外の農園で行っています。)
ラオスから幸せを呼ぶ青いお土産を世界に向けて紹介していきます。

Haven免税店有四种“万象之蓝”产品。
*蓝色巧克力
*蓝色清酒
*蓝色糖果
*蓝色花草茶
这些蓝色产品是由在老挝(万象和巴色的郊区)
培育的蝶豆花提取的天然染料染色而成。
万象之蓝象征幸福,是纪念品的最佳之选。

파란색은 라오스에서 재배된 나비완두콩의 천연 푸른 꽃 색깔입니다.
(꽃은 비엔티안과 팍세 교외 농원에서 재배하고 있습니다.)
라오스로부터 행운을 부르는 푸른 기념품을 세계를 향해 소개해 갈 것입니다.

Company Profile

Nihon Advanced Agri Co., Ltd.
Yasu Office


457, Ichimiyake, Yasu city,
Shiga, Japan 5202362
TEL : +81-77-598-0337
E mail : info@adv-agri.co.jp

Contact

Thank you for visiting our website. Please feel free to make an inquiry.
Please read our Privacy Policy concerning how we use personal information.
The fields with an asterisk (* ) are required.

Name *
Company/store name *
Email *
TEL
Zip code
Country *
Adress
Content *